SUPROL

Jeden produkt wiele korzyści

NPK+s

SUPROL – produkt powstały w wyniku rozkładu masy organicznej pochodzenia roślinno-zwierzęcego, przy użyciu wyselekcjonowanych szczepów bakterii. Poddany zaawansowanemu procesowi higienizacji i granulacji. Stosowany jako nawóz przedwegetacyjny nie tracący składników pokarmowych przed rozpoczęciem wzrostu roślin. Posiada unikatowe właściwości fizyczne. Po wysianiu następuje powolne uwalnianie niezbędnych składników, aż do momentu zamarcia procesów życiowych w glebie wraz z obniżeniem się temperatury w glebie.

Suprol jest nierozpuszczalny w wodzie, a proces ekstracji NPK z granuli jest w ścisłej korelacji z procesami biologicznymi w glebie i nie istnieje obawa, że nastąpi wypłukanie składników pokarmowych. Ze względu na swoiste właściwości fizyczne polecamy do różnego rodzaju gleb oraz do zróżnicowanych poziomów terenu.

SUPROL - ZIELONE OGRODY
LINIA PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DLA OGRODNIKÓW I DZIAŁKOWICZÓW

ZIELONE OGRODY produkt w pełni  organiczny bardzo dobry nośnik pokarmu który odżywi Twoje rośliny przez bardzo długi okres.

Najważniejsze zalety naszego produktu:

 • w pełni organiczny
 • nie zakwasza gleby
 • uwalnia składniki pokarmowe przez okres nawet 90 dni.
 • magazynuje wodę
 • napowietrza glebę
 • poprawia właściwości gleby
 • odbudowuje próchnicę w glebie
 • powoduje rozwoju mikroorganizmów
 • nie zawiera patogenów
 • regeneruje życie biologiczne 


Produkt o bardzo szerokim spektrum działania przeznaczony pod trawy, zboża, drzewa i krzewy ozdobne, drzewa i krzewy owocowe, warzywa, kwiaty ozdobne, kwiaty ogrodowe, kwiaty balkonowe, iglaki.

Ratunek dla upraw

Zastosowanie  SUPROLu zdecydowanie poprawia strukturę gleby, a przez to reguluje stosunki powietrzno-wodne, dzięki czemu roślina ma szansę na silniejszą rozbudowę swojego systemu korzeniowego i przez co  może intensywniej pobierać substancje odżywcze. Uaktywnione poprzez dostęp powietrza drobnoustroje będące w glebie, przekształcają niedostępne formy składników pokarmowych w formy łatwo przyswajalne. Pomimo powolnego procesu regeneracji gleby, już w pierwszym roku zauważamy zbawienne  działanie „Suprolu” na odbudowę właściwości gleby i wzrost roślin.

Żyzna gleba:

W jej powstawaniu i życiu wiodącą rolę odgrywają mikroorganizmy. Odpowiednia zawartość próchnicy (min. 3%) i bogate życie biologiczne z dominacją pożytecznej mikroflory oznacza obecność na 1 m² w warstwie ornej od ok. 1, 5 do 2, 0 kg mikroorganizmów. Ta „naturalna fabryka biologiczna” zabezpiecza rośliny w składniki odżywcze, a przy dominacji pożytecznej mikroflory chroni przed dostępem mikroorganizmów chorobotwórczych .

Wraz z rozwojem postępu technologicznego następuje nadmierne eksploatowanie gleby, co w połączeniu z brakiem nawozów organicznych przyczynia się do degradacji życia biologicznego w glebie Stosowanie SUPROLu daje szansę nie tylko na ocalenie otaczającej nas bioróżnorodności, ale również na odbudowę tego, co, w znacznym stopniu już zniszczyliśmy.


Wysoka zawartość próchnicy w glebie.

Rzeczywisty wpływ na wzrost roślin mają drobnoustroje zdolne do zasiedlania systemu korzeniowego, bowiem to korzenie, a nie liście głównie dostarczają pokarm dla rośliny. Im większy i silniejszy jest system korzeniowy, tym więcej roślina czerpie z gleby składników pokarmowych z najbliższego jej otoczenia .

Rozwój intensywnego rolnictwa nieuwzględniający bioróżnorodności i zasad Dobrej Praktyki Rolniczej powoduje, że gleba ma, co raz mniej wody oraz łatwo dostępnych  dla roślin makro i mikroelementów .

Próchnica decyduje o całokształcie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby.

Poziom jej zawartości w glebie decyduje o:

 • zdolności gromadzenia składników odżywczych łatwo dostępnych dla roślin,
 • pojemności powietrzno-wodnej,
 • podatności gleby na erozję,
 • aktywności biologicznej, a finalnie  o zdrowotności upraw.

Niestety, w wyniku działalności człowieka, jego aktywności na polu uprawnym, zawartość materii organicznej stale się zmniejsza. Gleba traci właściwą strukturę i przez to atomy węgla, które tworzyły tę masę organiczną przenoszą się do atmosfery. Rolnictwo oparte na naturalnych technologiach może być podstawowym pierwszym progiem zabezpieczającym przed skutkami suszy i nadmiaru wody opadowej.

Zauważyć należy, że dodatkowy 1% próchnicy na powierzchni 1 ha to magazyn nawet do ok. 150 ton wody! Próchnica poprawia również odbudowę naturalnej żyzności gleby poprzez zwiększanie zawartości materii organicznej. Taka odbudowa jest możliwa do osiągnięcia nawet w ciągu kilku lat. Należy jednak pamiętać, że tworzenie próchnicy wymaga materii organicznej, którą można wprowadzić za pomocą SUPROLu.

Wpływ SUPROL na stan natlenienia gleby i rozwoju mikroorganizmów

Obecność tlenu jest podstawowym czynnikiem decydującym o składzie oraz aktywności mikroflory glebowej. Jednakże przy pokryciu powierzchni gleby wodą, jak zdarza się często podczas bardzo obfitych opadów lub powodzi dyfuzja tlenu do gleby ulega niemalże całkowitemu zahamowaniu, konsekwencją tego jest spowolnienie aktywności mikrobiologicznej.

Na terenach popowodziowych, okresowo zalanych, zbitych, charakteryzujących się tzw. zmęczeniem gleby  Suprol poprzez swoje cechy  znacząco  poprawi stosunki powietrzno-wodne , poprzez wnoszenie substancji organicznej radykalnie przyspieszy rekultywację warstwy ornej ,a w konsekwencji odnowi zdolności plonotwórcze gleby.

Skład*

SUPROL chemicznie:

 • N – azot całkowity ≥4,7%
 • P – Fosfor w przeliczeniu na ,,P₂O₅”  ≥6,5%
 • K – Potas w przeliczeniu na ,,K₂O” ≥0,3%
 • S – około ≥ 0,15%
 • CaO – Wapn ,CaO” ≥ 1,3%
 • MgO – Magnez ≥ 0,7%
 • C/N – stosunek 10
 • pH – pH 6,9%

SUPROL fizycznie:

 • zawartość suchej masy – 93,6%,
 • zawartość substancji organicznej – 65,9%,
 • niehigroskopijny,
 • długotrwałe i równomierne uwalnianie składników pokarmowych (minimum 90 dni),
 • długotrwały rozkład granul nawet do 3 lat (stałe napowietrzanie i gromadzenie wody),
 • duża twardość granul umożliwiająca mechaniczne rozsiewanie,
 • nie zawiera patogenów,
 • optymalna objętość nasypowa,
 • łatwe warunki magazynowania.

 *szczegółowe wyniki badań po wyprodukowaniu partii produktu gotowego.

Badania i uprawy doświadczalne

Prowadzimy badania poprzez utrzymywanie stałej współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz akredytowanymi laboratoriami. Staramy się, aby nasz produkt spełniał wszystkie założone cele. Stawiamy na ekologię przy równoczesnym obniżaniu kosztów upraw.

Stale dążymy do stworzenia nowych produktów poprzez prowadzenie doświadczeń laboratoryjnych z zastosowaniem wyselekcjonowanych szczepów bakterii.

Monitorujemy i badamy  uprawy u naszych największych klientów. Sprawdzamy również przyrost zawartości próchnicy w glebach na których stosowany jest Suprol.

Pola doświadczalne pozwalają nam stale porównywać wyniki upraw prowadzonych w różnych technologiach. Co roku obserwujemy pozytywne oddziaływanie Suprolu na plony przy równoczesnym utrzymaniu  wzrostu zawartości próchnicy w glebie.